Õppenõukogu

Õppenõukogu nr 5. 27.08.2023/2024.

Õppenõukogu nr 4. 17.06.2023/2024.

Õppenõukogu nr 3. 07.06.2023/2024.

Õppenõukogu nr 2. 08.03.2023/2024.

Õppenõukogu nr 1. 24.11.2023/2024.
Päevakord:
1. Õpilase(-te) I trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamine 
3. Merivälja Kooli arengukava 2024 – 2028 tutvustamine.
4. Andmekaitsest- sotsiaalmeedias tööalase teabe vahetamine.

Õppenõukogu nr 5. 29.09.2022/2023.

Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine ja 2022/2023 õppeaasta lõpetamine.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
3. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse ja õppenõukogu sekretäri valimine.
5. Õppenõukogu sekretäri ja esimehe valimine.
6. Õppekalendri kinnitamine, sh õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024 õppeaastal. Õppekalendri põhjalik arutelu toimus 28.08 üldkoosolekul.

Õppenõukogu nr 4. 19.06.2022/2023.

Päevakord:
1. 9. klassi õpilaste põhikooli lõpetamine ning õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad 9. klassi kiituskirja (Merike)
2. 1.-8. klass pikenduse või täiendava õppetöö saanud õpilased, kes on õppetöö sooritanud 16.06-ks (aineõpetajad/klassijuhtajad)
3. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast kustutamine.
4. Jooksvad teemad või korralduslikud küsimused, mis on tekkinud.

Õppenõukogu nr 3. 09.06.2022/2023.

Päevakord:
1. Pirita LOV juhi visiit ja tänusõnad õpetajatele (Kaido Saarniit)
2. Õpilase(-te) III trimestri pikendamise otsustamine ja IIi trimestri lõpetamine ning järgmisse klassi üleviimine 1.-8.klass, sh tunnustamine kiituskirjaga. (Merike ja klassijuhatajad)
3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad 9. klassi lõputunnistuse. (Merike/Katrin)
4. Loovtööde juhendajate kinnitamine. (Merike)
5. Augusti õppekorralduse kuupäevad, sh ÕNK. (Merike)
6. Jooksvad teemad: B-võõrkeel, valikained, vanemate küsitlus; vajadusel muud tõstatatud teemad (Merike/Greta).

Õppenõukogu nr 2. 10.03.2022/2023.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) II trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
3. Täiendavad tõstatatud punktid, vastavalt vajadusele.

Õppenõukogu nr 1. 25.11.2022/2023.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) I trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.
2. Kahe õpilase osaline koduõpe ja ühe õpilase osaline vabastus valiksuuna ainest.
3. Projektõppe päev 15.12.22 (lühike arutelu).
4. Infopunktid.

Õppenõukogu nr 6. 26.08.2021/2022.

Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine ja 2021/2022 õppeaasta lõpetamine.
2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
3. Koduõppelt naasnud õpilaste klassi määramine (kui on).
4. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
5. Õppenõukogu sekretäri valimine.
6. Merivälja Kooli õppekava ajakohastamine.
7. Üldtööplaan (info koosolekute ajad ja koht).

Õppenõukogu nr 5. 17.06.2021/2022.

Päevakord:
1. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga 9. klassi lõputunnistusel.
2. Täiendavast õppetööst loobumine ja klassikursuse kordama jätmine. 
3. Täiendava õppetöö sooritanud 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
4. Õpilase põhikooli lõpetamise otsustamine.
5. Loovtööd 2022/23, kiire ülevaade ja juhendajate otsus.
6. Tänamine ja õnnitlemine.

Õppenõukogu nr 4.  9.06.2021/2022.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
2. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõputunnistusel.
4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõpetajate lõputunnistused
(välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

Õppenõukogu nr 3. 11.03.2021/2022.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) II trimestri pikendamise otsustamine ja trimestri lõpetamine.
2. III trimestri lõpetamise kuupäeva otsustamine, 9. klasside lõpukella kuupäeva otsustamine.
3. PGS-ist tulenevalt Merivälja Kooli klassi- ja kooliväliste ürituste ja väljasõitude korraldamise korra kinnitamine
4. Üldtööplaani kinnitamine (II poolaasta) vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud) vt linki:
5. Lihtsustatud kodukorra reeglid, mis tulenevad Merivälja kooli kinnitatud kodukorrast- tutvustamine.
6. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

Õppenõukogu nr. 2. 29.11.2021/22. õa.

Päevakord:
1. Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr. 1. 16.09.2021/22. õa.

Päevakord:
1.  Õpilaste üleviimine järgmisse klassi peale täiendava õppetöö sooritamist.
2.  2020/2021 õppeaasta kokkuvõte lähtuvalt arengukavast.
     2021/2022 õppeaasta eesmärgid, tegevused, vastutajad lähtuvalt arengukavast.
3.  Üldtööplaani kinnitamine (I poolaasta).
4.  Ainevaldkondade ning töörühmade eestkõnelejate kandidaadid ja kinnitamine.
5.  Töö ümberkorraldamine- vaheaegade töötundide ettetegemine, et vaheajad oleksid kontakttööst vabad.
6.  Uue koolimaja jaotus (tiib, korpus, maja).
7.  Uue garderoobi süsteem.
8.  MERIVÄLJA KOOLI ÕPILASTE ARENGU TOETAMISE JA HINDAMISE ALUSED JA KORRALDUS
9.  Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu nr. 6. 31.08.2020/21. õa.

Päevakord:
1.  Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või kordama jätmise otsustamine ja 2020/2021 õppeaasta lõpetamine.
2.  Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe ja osalisele koduõppele rakendamine.
3.  Koduõppelt naasnud õpilaste klassi määramine (kui on).
4.  Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse.
5.  Õppenõukogu sekretäri valimine.
6.  Merivälja Kooli õppekava ajakohastamine.
7.  Üldtööplaan (info koosolekute ajad ja koht).
8.  Olulisemate teemade läbiarutamine ja arvamuste avaldamine.

Õppenõukogu nr. 5. 15.06.2020/21. õa.

Päevakord:
1. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga 9. klassi lõputunnistusel ja õpilase tunnustamine põhikooli lõpetamisel kiituskirjaga.
2. Täiendava õppetöö sooritanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
3. Täiendavast õppetööst loobumine ja mitte rahuldava hindega põhikooli lõpetamine.
4. Õpilase põhikooli lõpetamise otsustamine.
5. Klassikursuse kordamine vanema taotlusel.

Õppenõukogu nr. 4. 08.06.2020/21. õa.

Päevakord:
1.  Õpilase(-te) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
2.  Õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõputunnistusel.
3.  Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
4.  Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõpetajate lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

Õppenõukogu nr 3. 08.03.2020/21. õa.

Päevakord:
1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.  Õpilase(-te) II. trimestri pikendamise otsustamine.
3.  II poolaasta tööplaani kinnitamine

Õppenõukogu nr 2. 30.11.-17.12.2020/21. õa.

Päevakord:
1. osa 30.11.2020.
1.  Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.  Õpilase(-te) I. trimestri pikendamise otsustamine.
3.  Õppeaasta eesmärkide ja I poolaasta üldtööplaani kinnitamine vastavalt Merivälja Kooli arengukavale 2020-2023 (arengukava on Tallinna Haridusametis kinnituse saanud).
4.  Kooli kodukorra täienduste tutvustamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).
5.  Konsultatsioonid, õpiabi ja järelvastamised. 

2. osa 17.12.2020.
1.  Kooli kodukorra täiendamine ja kinnitamine (seoses COVIDIGA osaline või täies ulatuses distantsõpe ja videotundide läbiviimine).
2.  Õpilase(-te) I. trimestri lõpetamise või pikendamise otsustamine.

Õppenõukogu nr 1. 02.10.2020/21. õa.

Päevakord:
1.    Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe rakendamine
2.    Õppeaasta alustamise info jagamine.

 

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 18.01.2024.