Koolipere

Käesolev juhend annab ülevaate Merivälja Kooliga seotud peamistest osapooltest, nende rollidest ja vastutusest.

Kõik osapooled mõjutavad otseselt või kaudselt mõjuringi südames asuvaid õpilasi ja peaksid omavahelises koostöös lähtuma ning toetama Merivälja kooli missiooni ning visiooni ellukutsumist. Vaata lisaks Merivälja Kooli arengukavalink opens on new page.
 

MERIVÄLJA KOOLI MISSIOON

Miks me olemas oleme?

Merivälja Kool on õpilase individuaalset ja mitmekülgset arengut toetav ning võimestav põhikool.

MERIVÄLJA KOOLI VISIOON

Kuhu me tahame jõuda?

Merivälja Kool on koostöös kvaliteetset põhiharidust pakkuv põlvkondi ühendav kool, kus õppimine ja kultuuri kandmine on väärtustatud.

Õpilane

 • Õpilane on koolikohustuslik isik, kes õpib õpetaja või vanema juhendamisel kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
 • Õpilane osaleb kõigis õppetundides, teeb ära õpiülesanded ning panustab oma teadmiste ja oskuste täiendamisse aktiivselt.

Vaata lisa: Merivälja Kooli kodukorras punkt 3: õpilase õigused + Lisa 1. Lihtsustatud kodukorra reeglid lk 17-18: Kodukord

Õpetaja

 • Merivälja Kooli pedagoogiline töötaja, kes õpetab ühte või mitut õppeainet. Õpetaja toetab iga õpilase arengut ning aitab õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed.
 • Õpetaja toetab õpilast ainealaste teadmiste ja oskuste omandamisel ning üldpädevuste arendamisel.
 • Õpetaja võib olla klassijuhataja, kes on õpilaste ja lapsevanemate jaoks esimene kontaktisik.
 • Õpetajate esindaja on hääleõigusliku liikmena kaasatud kooli hoolekogu töösse.

Kooli personal

 • Kõik Merivälja Kooli lepingulised töötajad.
 • Kooli töötajad koostöös kujundavad turvalist õpikeskkonda, mis toetab õpilaste koostegutsemist ning teadmiste ja oskuste arengut.

Tugispetsialistid

 • Merivälja kool pakub erinevaid tugiteenuseid: abiõpetaja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja HEV koordineerija.
 • ○ Tugispetsialistide teenus on õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi toetav eripedagoogi, koolipsühholoogi, logopeedi või sotsiaalpedagoogi teenus.
 • ○ Tugispetsialist teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;

Täpsemad hariduse tugiteenused ja rollid: Hariduse tugiteenused Merivälja Koolis

Lapsevanem

 • Merivälja Koolis õppivate õpilaste vanemad, kellel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
 • Lapsevanem on õpilase esmane tugi ning üldpädevuste ja käitumise kujundaja koostöös lapsega.
 • Lapsevanema jaoks on õppetööd ja koolielu puudutavate küsimuste korral esimene kontaktisik klassijuhataja.
 • Kaks lapsevanemate esindajat on kaasatud hääleõiguslike liikmetena kooli hoolekogu töösse.

Eestis reguleerivad laste ja vanemate suhteid põhiseaduslink opens on new page (PS) ja perekonnaseaduslink opens on new page (PKS). Lisaks peavad omavahelises suhtluses lapsed ja vanemad lähtuma lapse õiguste konventsioonistlink opens on new page (LÕK).

Koolipere

 • Merivälja Kooli tegevusega otseselt seotud inimesed - õpilased, nende vanemad ja kooli töötajad.
 • Koolipere lähtub kooli väärtustest ja kodukorrast ning iga koolipere liige seisab hea koolikultuuri kujundamise eest.

Õpilasesindus

 • Õpilasesindusse kuuluvad 5.-9. klasside õpilased, kes esindavad õpilasi, jagavad õpilaste muresid ja rõõme ning muudavad koolielu värvikamaks erinevate tegevuste ja sündmustega. 
 • Õpilasesinduse tegevus toetab õpilaste initsiatiivi ja ettevõtlikkust kooliellu panustamisel.
 • Õpilasesinduse esindaja on hääleõigusliku liikmena kaasatud kooli hoolekogu töösse.

Lisainfo õpilasesinduse kohta: Õpilasesindus 

Hoolekogu

 • Merivälja Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes aitab võimestada kooli missiooni jälgides, et õppe - ja kasvatustegevus vastaks õpilaste arengule ja huvidele ning toetab sellesuunalist koostööd.
 • Hoolekogu missioon on olla ühendav sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Merivälja Kooli hoolekogus osalevad liikmetena erinevad osapooled: õpilaste, õpetajate, vanemate, vilistlaste, Pirita Linnaosa Valitsuse ning kooli toetava organisatsiooni esindajad.

Täpsem info hoolekogu tegevuse kohta: Hoolekogu

Vanematekogu

 • Merivälja Kooli vanematekogu on vabatahtlik organ, mis koondab erinevate klasside lapsevanemaid, kes soovivad vabatahtlikuna panustada kooli elu rikastavatesse tegevustesse ning vahendada infot oma lapse klassi ja vanematekogu vahel.

Täpsem info vanematekogu tegevuse kohta: Vanematekogu

Linnaosavalitsus

 • Linnaosavalitsus korraldab linnaosa üritusi ja toetab koolielu töökorraldust oma pädevuste ja võimaluste piires. 
 • Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja on hääleõigusliku liikmena kaasatud kooli hoolekogu töösse.

Tallinna Haridusamet

 • Haridusamet on kooli pidaja. Kooli pidaja otsustab kooli ressursid ja nende kasutamise tingimused. Haridusamet määrab õpilaskohad ja teostab järelvalvet.

Haridusministeerium

 • Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kujundab riigi hariduspoliitikat, kehtestab valdkonna seadused ja riiklikud õppekavad ning teostab järelvalvet.

Kogukond

 • Merivälja kogukond on Merivälja asumi elanikud ja kõik seal toimuvast huvitatud inimesed. Kogukond korraldab kogukonna üritusi ja kaasab soovi korral kooli.

Vaata lisaks: Merivälja Selts https://merivaljaselts.eelink opens on new page ja Merivälja Facebooki (FB) grupplink opens on new page.

Kogukonna kool

 • Kogukonna kooli moodustavad vastastikust koostööd tegevad Merivälja koolipere, vilistlased, kohalikud ettevõtted, asutused ja teised hariduse sõbrad, kes lähtuvad ühisest väärtusruumist ja soovist panustada kooli missiooni elluviimisesse.
 • Kogukonda ühendava kooli aluseks on kooli tahe olla sild algatustele ja teha koostööd erinevate osapooltega. Igal kogukonna liikmel on võimalus kooli arengusse panustada pöördudes algatustega kooli poole. 
 • Kogukonna kool on kaasav, avatud ja mitmekülgsete võimalustega. Kool kujundab kogukonna nägu ja vastupidi.

Vilistlased

 • Merivälja koolis põhikooli või varasemalt algkooli lõpetanud inimesed.
 • Vilistlaste esindaja on hääleõigusliku liikmena kaasatud kooli hoolekogu töösse.

Merivälja asum (küla)

 • Merivälja on asum Tallinnas Pirita linnaosas pindalaga 1,63 km2. Asum paikneb Tallinna lahe ääres, piirnedes Pirita ja Mähe asumi ning Viimsi vallaga.

 

Merivälja Kooli HEA SUHTLEMISE TAVA lähtub kooli väärtustest (areng, kvaliteet, positiivsus, toetus) ja eetikakoodeksist ning koolipere all mõistetakse kõiki kooli töötajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.  

1. Olen hooliv ja huvitatud.  
 
Koolipere on üksteist toetav ning sõnad on tegudega kooskõlas.  
●  Näitame üles päriselt huvi teiste inimese vastu ja oleme hoolivad. Igaüks vajab
tuge ja tunnustust oma töödele, väärib mõistmist ja isiklikku vaba aega.
●  Julgeme küsida abi ja aitame teisi. Oleme huvitatud arengust, seega tagaselja me
teisi ei kritiseeri ja kedagi kergekäeliselt hukka ei mõista.  
 
2. Olen hea kuulaja.
 
Igal koolipere liikmel on õigus viisakale ja väärikale kohtlemisele.
●  Kuulame,  mida  teisel meile  on  öelda  ning  palume  ennast  kuulata.  Huvitatud  ja
toetav kuulamine annab väärtuslikku informatsiooni ja aitab rääkijat (kirjutajat).
●  Asetame pearõhu sellele, mis ühendab. Me ei sekku kiirustades ja pinnapealselt,
vaid  teeme, mis saame ise ära teha ning toetame lahendusteni jõudmist.  
 
3. Austan teise arvamust.
 
Koolipere suhted põhinevad austusel ja lugupidamisel.  
●  Püüame mõista ja hinnata olukordi nii enda kui teiste vaatepunktist. Arvamusi on
erinevaid ja kõigil on õigus oma seisukohti väljendada.    
●  Tagasisidet anname kaalutult ja läbimõeldult. Me ei kuritarvita kriitikat.  
 
5. Väljendun sõbralikult ja argumenteeritult.
 
Iga koolipere liige panustab, et koolikeskkond on emotsionaalselt ja vaimselt turvaline.
●  Väljendame  oma  mõtteid  ja  põhjendame  oma  seisukohti  viisakalt,  ausalt  ja
rahulikult näidete ja faktidega.
●  Keskendume  probleemi  või  olukorra  analüüsile  ja  lahendustele,  mitte  kriitikale.
Valime alati heatahtliku koostööle orienteeritud hoiaku.  

Avaldatud 07.10.2022. Viimati muudetud 21.03.2024.