Hariduse tugiteenused Merivälja Koolis

Tugiõpe
… on õpilaste individuaalne toetamine igapäevase õppetöö käigus. Tugiõpet saab rakendada õppetundide ajal klassis ning tunnivälisel ajal konsultatsiooni- ja/või järeleaitamistundides.
Tugiõpet viivad läbi klassi- ja/või aineõpetajad.

Abiõpetaja
... toetab individuaalset tuge vajavaid õpilasi klassis või klassist väljaspool toimuvas (õppe)tegevuses.

Ainealane õpiabi
… on õpilase toetamine õpiabirühmas raskusi valmistava(te)s aine(te)s. Ainealane õpiabi toimub üldjuhul raskusi valmistava ainetunni ajal, rühmas on olenevalt õpilaste vajadusest kuni 8 õpilast.

Tugispetsialisti abi
Tugispetsialistid on erialase ettevalmistusega eripedagoog, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.

Eripedagoog tegeleb õpilaste arengu- ja õpioskuste taseme hindamisega, õpilaste arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste väljaselgitamisega ning õpilaste arengu toetamisega individuaalselt, väikeses rühmas või klassis.

Logopeed tegeleb õpilaste kommunikatsioonivõime hindamisega, õpilaste suulise- ja kirjaliku kõne probleemide väljaselgitamisega ning õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamisega individuaalselt, väikeses rühmas või klassis.

Psühholoog tegeleb õpilaste arengut ja toimetulekut mõjutavate tegurite hindamisega, õpilaste nõustamisega ning õpilaste käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisega individuaalselt, väiksese rühmas või klassis.

Sotsiaalpedagoog tegeleb õpilaste sotsiaalsete oskuste hindamisega, õpilaste eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimisega, õpilaste suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamise ja toetamisega individuaalselt, väiksese rühmas või klassis ning õpilaste koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamise, ennetamise ja lahenduste leidmise koordineerimisega.

Eriõpe
… on tõhustatud või eritoe otsusega õpilastele suunatud õpe. Merivälja koolis kasutatakse eiõppe õpilaste toetamiseks kaasavat õppekorraldust, mille puhul  õpib õpilane osaliselt suures klassis ja osaliselt väikeses õpperühmas või individuaalselt. Eriõppel olevale õpilasele tagatakse vastavalt võimalustele vajaliku tugispetsialisti teenus.

Individuaalne õppekava (IÕK)
... on õpilase toetamisele suunatud kirjalik dokument, kus kirjeldatakse õpilasele vajalikke tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Merivälja koolis koostatakse õpilasele IÕK õpilase tugimeeskonna otsusel, IÕK koostamisse kaasatakse lapsevanem ning vastavalt vajadusele aineõpetajad jt kooli töötajad.

Käitumise tugikava (KTK)
... on käitumisraskustega õpilase toetamisele suunatud kirjalik dokument, kus kirjeldatakse lühidalt olukordi ja tingimusi, kus ebasobiv käitumine vallandub ning situatsioone, kus õpilane suudab oma käitumist kontrollida. Merivälja koolis koostatakse õpilasele KTK õpilase tugimeeskonna soovitusel, KTK koostamisse kaasatakse lapsevanem ning vastavalt vajadusele õpetajad  jt kooli töötajad.

Koduõpe tervislikel põhjustel
Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse Merivälja koolis vanema taotlusel, koolivälise nõustamismeeskonna otsusel ja õpilase tugimeeskonna soovitusel. Tervislikel põhjustel koduõppel oleva õpilase integreerimiseks kaasatakse õpilane võimalusel koolis toimuvasse õppesse, kaasamisel lähtutakse tugimeeskonna soovitusest.

Muud tugiteenused
… on erinevad last toetavad teraapiad (nt muusikateraapia, kunstiteraapia jms), mida pakutakse vajajatele võimaluste korral koostöös partneritega (nt rehabilitatsiooniasutused, Tallinna Õppenõustamiskeskuslink opens on new page jt) või projektipõhiselt või tasuliste teenustena koolis või väljaspool kooli.

Avaldatud 17.09.2019. Viimati muudetud 10.09.2021.