Õpilase arengu jälgimine ja toetamine

Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi.

Õpilase arengu jälgimise ja toetamise etapid

Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Õpilase hindamise ja toetamisega seonduv fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil (IAJK).

Merivälja koolis koostatakse IAJK:

  • tavapärasest erineva õppimise, suhtlemise või/ja käitumisega õpilasele
  • puuduliku trimestrihindega hinnatud või hindamata õpilasele
  • kõikidele koolivälise nõustamismeeskonna otsusega õpilastele.

Võimetekohane õpe ja vajalik tugi tagatakse õpilastele õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. Õpilase toetamiseks rakendatakse Merivälja koolis erinevaid hariduse tugiteenuseid.

Õpilaste toetamise õppekorralduslikud põhimõtted on sätestatud eraldi dokumendiga “Õpilaste toetamine Merivälja Koolis”.

Avaldatud 17.09.2019. Viimati muudetud 06.02.2020.